Metodologija GEM

Konceptualni okvir GEM

Razvoj modela Globalni podjetniški monitor (GEM) je temeljil na razumevanju, da je za vsako nacionalno gospodarstvo značilno določeno družbeno, kulturno in politično okolje, posebej na podjetništvo pa delujejo še posamezni vplivni podjetniški dejavniki. GEM torej poskuša razumeti družbeni in individualni odnos do podjetništva, vključevanje v podjetniške aktivnosti ter podjetniške aspiracije posameznikov. Zanje so bile razvite tudi ustrezne mere, s pomočjo katerih jih lahko spremljamo. Ker so tako viri podatkov kot tudi rezultati primerno harmonizirani, jih lahko primerjamo med posameznimi državami in delno spremljamo tudi njihovo dinamiko.

Konceptualni okvir GEM upošteva, da je podjetništvo del kompleksnega sistema povratnih informacij, ki kažejo odnos med družbenimi vrednotami, osebnimi značilnostmi in različnimi oblikami podjetniške aktivnosti. Prav tako upošteva tudi vpliv, ki ga imajo na ustvarjanje novih delovnih mest in ekonomske in družbene vrednosti temeljni nacionalni pogoji. Podjetniška aktivnost je tako rezultat posameznikovega dojemanja priložnosti in lastnih sposobnosti (motivacija in veščine), da ukrepa, pa tudi posebnih pogojev določenega okolja, v katerem ta posameznik živi in dela. K temu je treba dodati, da tako kot je podjetniška  aktivnost odvisna od razmer v danem okolju, v katerem poteka, to okolje od te podjetniške aktivnosti uživa ekonomske in družbene koristi.

Družbeni, kulturni, politični in ekonomski konteksti so predstavljeni z okvirom nacionalnih pogojev, ki upošteva stopnjo razvitosti posameznega nacionalnega gospodarstva (faktorsko, učinkovitostno ali inovacijsko), ter z okvirom podjetniških pogojev. Ta okvir razumemo v sklopu 12 stebrov, kot jih spremlja Svetovni gospodarski forum v svojem vsakoletnem raziskovanju svetovne konkurenčnosti. Gre za naslednje stebre: inštitucije, infrastruktura, makroekonomska stabilnost, zdravstveno in primarno izobraževanje, visoko izobraževanje in usposabljanje, učinkovitost trga dobrin, učinkovitost trga delovne sile, izpopolnjenost finančnega trga, tehnološka usposobljenost, velikost trga, poslovna urejenost, inovacije. V GEM se ti stebri odražajo preko devetih komponent nacionalnega okvira podjetniških pogojev.

Družbene vrednote o podjetništvu poskušamo razumeti tako, da se vprašamo, ali družba sprejema podjetništvo kot dobro karierno izbiro, ali imajo podjetniki visok družbeni status ter kolikšno pozornost posvečajo mediji podjetništvu in s tem prispevajo k razvoju podjetniške kulture.

Individualne lastnosti zajemajo nekaj demografskih dejavnikov (spol, starost,  geografska lokacija), psihološke dejavnike (zaznane zmogljivosti, zaznane priložnosti, strah pred propadom) in motivacijske vidike (podjetništvo zaradi preživetja, višjega dohodka, družbenega vpliva ali družinske tradicije).

Podjetniška aktivnost pa je definirana glede na fazo življenjskega cikla (nastajajoči, novi, ustaljeni, prenehanje), glede na tip aktivnosti (rast, inovacije, internacionalizacija) in glede na področje, na katerem se uveljavlja (celotna zgodnja podjetniška aktivnost – TEA, podjetniška aktivnost ustaljenih podjetnikov – EBA in podjetniška aktivnost zaposlenih – EEA).

 


Faze podjetniškega procesa

Podjetniška aktivnost je proces, ki prehaja skozi različne faze.

 

Prvo fazo predstavljajo potencialni podjetniki, to je posamezniki, ki menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo neki podjem, ki prepoznavajo poslovne priložnosti ter sprejemajo tveganje in potencialni neuspeh svoje podjetniške aktivnosti. A le določen del potencialnih podjetnikov, ki izkazujejo podjetniške namere, začne priložnosti tudi dejansko uresničevati. To so nastajajoči podjetniki, torej posamezniki, ki so dejansko že začeli izvajati aktivnosti za ustanovitev podjetja ali so podjetje že ustanovili pred manj kot tremi meseci. V naslednjo fazo, med nove podjetnike, preide le določen delež nastajajočih podjetnikov. Novi podjetniki so posamezniki, ki imajo podjetje več kot tri mesece in izplačujejo plače, vendar ne več kot tri leta in pol. Celotno zgodnjo podjetniško aktivnost prikazujemo z indeksom zgodnje podjetniške aktivnosti TEA (ang. total early-stage entrepreneurial activity). Ustaljeni podjetniki so tisti, ki svoje podjetje razvijajo več kot tri leta in pol. Podjetniški proces se konča s izstopom podjetnika iz podjetja.

 


Nacionalni pogoji za podjetništvo

Podatke o kakovosti nacionalnih pogojev za podjetništvo v okviru raziskave GEM pridobimo z anketiranjem nacionalnih izvedencev (angl. national expert survey – NES). To so podjetniki, managerji in drugi posamezniki iz gospodarstva, politike, državne uprave in akademske sfere, ki imajo izkušnje in znanje za delovanje na različnih področjih, povezanih s podjetništvom. Ta področja, ki oblikujejo kontekst, v katerem se odvija podjetniška aktivnost, v raziskavi imenujemo okvirni podjetniški pogoji in zajemajo podjetniške finance, vladne politike, vladne programe, izobraževanje za podjetništvo, prenos raziskav in razvoja, poslovno in strokovno infrastrukturo, dinamiko in odprtost notranjega trga, fizično infrastrukturo ter kulturne in družbene norme.

Področja okvirnih podjetniških pogojev