Trajnostni razvoj

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030 so edini sklop ciljev s svetovnim soglasjem, ki podaja pregled ključnih svetovnih vprašanj in ponuja standardiziran nabor kazalnikov za merjenje napredka pri doseganju ciljev kot predpogoj za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotavljanje blaginja za vse – zapisano v sporočilu „Ko se odpravimo na to kolektivno pot, se zavezujemo, da nihče ne bo zapuščen“.

Kazalniki GEM zagotavljajo pomembno dodano vrednost za spremljanje napredka pri uresničevanju nekaterih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki vsem deležnikom globalne skupnosti (od posameznikov do vlad, zasebnega sektorja, akademske skupnosti, civilne družbe in drugih interesnih skupin) nalagajo odgovornost ukrepanja za zagotavljanje blaginje vseh.

Spodbujanje podjetništva in krepitev podjetniške dinamike v državi bi morala biti sestavna dela zavezanosti katere koli vlade, ki si prizadeva k izboljšanju gospodarske blaginje. Rezultati raziskave GEM tako ponujajo del odgovor na vprašanje, kaj lahko oblikovalci politik storijo za izboljšanje ravni podjetniške aktivnosti in spodbujanje razvoja MSP, ki je ključnega pomena za blaginjo in prosperiteto države.

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, v katerih je „podjetništvo“ neposredno omenjeno:

Cilj 2 – »Odprava lakote« govori o razvoju ruralnih regij ter o trajnostnem kmetovanju. Po mnenju Združenih Narodov morajo agrikulturni sistemi po celem svetu postati bolj učinkoviti in manj potratni.

Cilj 8 – »Dostojno delo in gospodarska rast« govori o gospodarski rasti, ki je trajna in inkluzivna. Govori tudi o pravicah zaposlenih, predvsem pravicah za redno, produktivno in spoštljivo delo.

Cilj 9 – »Industrija, inovacije in infrastruktura« govori o gradnji takšne infrastrukture, ki bo dolgo uporabna, o promociji inkluzivne in trajnostne industrializacije, ter o načinih gojenja inovacij.

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, pri katerih se „podjetništvo“ posredno omenja kot del rešitve

Cilj 1 – »Odprava revščine« govori o odpravi vsakršne oblike revščine, povsod po svetu.

Cilj 4 – »Kakovostno izobraževanje« govori o promociji inkluzivnega izobraževanja, kjer ima vsak enake priložnosti za pridobivanje znanja. Cilj govori tudi o priložnostih za izobraževanje ljudi skozi njihovo celotno življenje.

Cilj 5 – »Enakost spolov« govori o doseganju enakih pravic med spoloma in o povečanju moči vseh žensk.

Cilj 10 – »Zmanjšanje neenakosti« govori o boljšem ravnanju z begunci in priseljenci, prav tako pa tudi za zmanjšanje neenakosti med državami.

 

Vsi ti cilji imajo jasno povezavo z podpiranjem podjetnosti in inovacij. Združeni narodi so mnenja, da z podpiranjem podjetništva lahko ustvarimo nove rešitve za obstoječe probleme, in tako ustvarimo boljši, bolj pravičen svet. Ključnega pomena pa je, da te nove rešitve prinašajo korist vsem ljudem na svetu.

 

Značilnosti trajnostno naravnanega podjetništva v Sloveniji

Po podatkih iz 2021 je približno 40% slovenskih podjetnikov poročalo o tem, da so začeli delovati v skladu z zadanimi cilji Združenih narodov in da so si tudi sami podali niz smernic, ki jim bodo pomagali doseči cilje trajnostnega delovanja.

Slovenski podjetniki v veliki večini pravijo, da pri sprejemanju odločitev mislijo tudi na družabni vpliv (85% podjetnikov v zgodnji fazi in 83% podjetnikov, ki so že ustaljeni), ter na okolijski vpliv svojih odločitev (92% podjetnikov v zgodnji fazi in 89% podjetnikov, ki so že ustaljeni). Ti rezultati slovenske podjetnike postavijo na sam evropski vrh.

Kljub temu pa je število podjetnikov, ki so te ukrepe res vključili v svoje poslovanje precej manjše. Ukrepe za zmanjšanje negativnega učinka na okolje je v Sloveniji sprejelo 37% novih podjetnikov ter 42% ustaljenih podjetnikov. Te številke so še manjše za sprejem ukrepov za boljši vpliv na družbo, ki jih je vključilo 30% novih podjetnikov in le 19% ustaljenih podjetnikov.