Metodologija SPO

Prvi delu Slovenskega podjetniškega observatorije proučuje značilnosti slovenskega podjetništva in na temelju podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) analizira slovenske gospodarske družbe (to so družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, delniške in komanditne delniške družbe in komanditne družbe) in samostojne podjetnike, ki so se v proučevanem letu ukvarjali s podjetniškimi aktivnostmi. Analiza je narejena po velikostnih razredih, slovenskih statističnih regijah in dejavnostih. Vsebinski sklop, ki primerja slovensko podjetništvo z evropskim, temelji na Eurostatovi strukturni podjetniški statistiki (Structural Business Statistics), za katero zbirajo podatke nacionalni statistični uradi in jih posredujejo Eurostatu. Ta analiza je prav tako pripravljena po velikostnih razredih podjetij na področju nefinančnega sektorja gospodarstva.

Za drugi delu observatorija, ki proučuje izbrane podjetniške vsebine po načelih Akta za mala podjetja, se podatki zberejo s pomočjo lastnega primarnega raziskovanja in dopolnijo s številnimi ločenimi sekundarnimi viri – od statističnih podatkov, izsledki projektnih raziskav in študij, znanstvenih objav in podobno.